I. KHÁCH HÀNG CHUẨN BỊ TÀI LIỆU

NHÀ ĐẦU TƯ LÀ CÁ NHÂN

Bản sao Passport của Nhà đầu tư, người đại diện theo pháp luật

Số lượng: 03 bản

Sao y chứng thực tại Việt Nam (trường hợp chứng thực ở nước ngoài phải được Hợp pháp hóa lãnh sự)

Xác nhận số dư ngân hàng của các Nhà đầu tư

Số lượng: 01 bản

 • Sao kê online hoặc có đóng dấu của Ngân hàng (không cần xin dấu lãnh sự)
 • Số dư tối thiểu phải bằng hoặc lớn hơn mức vốn đăng ký đầu tư

Hợp đồng thuê văn phòng

Số lượng: 01 bản

Sao y chứng thực

NHÀ ĐẦU TƯ LÀ TỔ CHỨC

Bản sao Giấy phép kinh doanh hoặc giấy tờ chứng minh nhà đầu tư là pháp nhân

Số lượng: 01 bản

Phải có dấu của Bộ ngoại giao và Hợp pháp hóa lãnh sự.

Bản sao Passport người đại diện góp vốn, người đại diện theo pháp luật

Số lượng: 03 bản

 • Sao y công chứng ở Việt Nam
 • Trường hợp công chứng tại nước ngoài phải có dấu của Bộ ngoại giao và Hợp pháp hóa lãnh sự

Hợp đồng thuê văn phòng

Số lượng: 01 bản

Sao y chứng thực

Một trong các tài liệu sau:

 • Báo cáo tài chính có kiểm toán 02 năm gần nhất;
 • Tài liệu chứng minh không nợ thuế quá hạn;
 • Xác nhận số dư ngân hàng của các Nhà đầu tư

Số lượng: 01 bản

 • Phải có dấu của Bộ ngoại giao và Hợp pháp hóa lãnh sự
 • Chứng minh số dư ngân hàng chỉ cần sao kê online hoặc có đóng dấu ngân hàng (Không phải xin dấu lãnh sự)

II. THỜI GIAN HOÀN THÀNH

  LUẬT BISTAX CHUẨN BỊ/BISTAX’S PREPARATION CƠ QUAN CẤP PHÉP/LICENSING AUTHORITIES
THỜI GIAN/TIME 01 ngày/01day 25 ngày/25 days
PHÍ DỊCH VỤ Nhà Đầu Tư Là Cá Nhân/ The Investor Is Individual: Tùy từng dự án (vui lòng liên hệ) Nhà Đầu Tư Là Tổ Chức/The Investor Is Organization: Tùy từng dự án (vui lòng liên hệ)
 • Mọi chi phí tại Luật Bistax luôn bao gồm toàn bộ lệ phí cấp phép, 10% thuế GTGT;
 • Dịch thuật công chứng, sao y các tài liệu liên quan (miễn phí)

III. KẾT QUẢ BÀN GIAO/HANDOVER

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Enterprise Registration Certificate => ERC

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Investment Registration Certificate => IRC

Con dấu pháp nhân

A seal of company

Tài liệu khai thuế ban đầu

Initial tax file

Thiết bị khai thuế online

(thời hạn sử dụng 12 tháng)

Equipment for online tax declaration (use period of 12 months)

Bảng hiệu công ty (25x 35cm)

Company sign board (25x 35cm)