Công ty TNHH là gì? Là công ty được đăng ký dưới hình thức thành lập công ty (thành lập doanh nghiệp). Công ty TNHH được bao gồm Công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành viên. Công ty có tư cách pháp nhân và được cấp Mã số thuế (đồng thời là Mã số doanh nghiệp) kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn điều lệ mà mình đã đăng ký.

Cơ sở pháp lý:

  • Luật doanh nghiệp 2014

1. Công ty TNHH là gì? Một số điều cơ bản về Công ty TNHH

Công ty TNHH được chia làm 02 loại

a) Công ty TNHH 1 thành viên

  • Là công ty chỉ duy nhất 01 thành viên tham gia góp vốn. Thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức và được gọi là Chủ sở hữu công ty.

b) Công ty TNHH 2 thành viên

Là công ty phải có tối thiểu 02 thành viên trở lên cùng tham gia góp vốn. Các thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức cùng đăng ký tham gia dưới hình thức thành lập Công ty TNHH. Trong đó số lượng thành viên phải tối thiểu là 02 thành viên và không được vượt quá 50 thành viên tham gia.

c) Quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong Công ty TNHH

Các thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty được quyền tham gia và quản lý mọi hoạt động kinh doanh hằng ngày, các chiến lược kinh doanh và chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn điều lệ mà mình đã đăng ký.

2. Điểm giống nhau và khác biệt giữa Công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

a) Điểm giống nhau

  • Được quyền quyết định và định hướng mọi hoạt động kinh doanh của Công ty;
  • Phải chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn mà mình đã đăng ký khi phát sinh các khoản nợ;
  • Công ty có thể có một hoặc nhiều người làm Đại diện theo pháp luật, trong đó người là đại diện theo pháp luật không nhất thiết phải là Chủ sở hữu công ty hoặc các thành viên tham gia góp vốn;
  • Chủ sở hữu hoặc thành viên công ty có quyền bán, chuyện nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác.

b) Điểm khác biệt giữa Công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành viên

  • Công ty 1 thành viên chỉ có duy nhất 01 cá nhân hoặc tổ chức là Chủ sở hữu Công ty. Vì vậy Chủ sở hữu công ty được toàn quyền quyết định mọi hoạt động trong nội bộ như: Bổ nhiệm, bãi nhiệm mọi chức danh quản lý. Và các hoạt động kinh doanh của công ty;
  • Công ty 2 thành viên khi quyết định bất cứ vấn đề gì phải được họp bàn trước Hội đồng thành viên. Và phải được sự đồng ý giữa các thành viên, trong đó quyền quyết định dựa trên số lá phiếu biểu quyết cao nhất;
  • Các thành viên trong Công ty TNHH 2 thành viên chỉ được bán, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác không phải là thành viên trong công ty. Nhưng phải được sự đồng ý của các thành viên còn lại.
  • Cả 02 loại hình trên không được phát hành Cổ phiếu.

Xem thêm: