Chi tiết cách đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài

Doanh nghiệp được quyền tuyển dụng lao động là người nước ngoài vào để làm việc, tuy nhiên trước khi làm thủ tục xin giấy phép lao động (work permit), người sử dụng lao động nước ngoài (trừ nhà thầu) phải giải trình đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài trước ít nhất …

Chi tiết cách đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài Xem chi tiết »