Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư

Điều chỉnh dự án đầu tư thường liên quan đến việc điều chỉnh nội dung trên giấy chứng nhận đầu tư đã đăng ký ban đầu như mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, góp vốn, thời gian thực hiện dự án đầu tư. Dù có thay đổi điều chỉnh nội dung nào thì […]

Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư Xem chi tiết »