Thủ Tục Thay Đổi Dự Án Đầu Tư Công Ty Vốn Nước Ngoài

Khi các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị thay đổi, Nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Khoản 1 Điều 40 Luật Đầu tư 2014.

Thủ Tục Thay Đổi Dự Án Đầu Tư Công Ty Vốn Nước Ngoài Xem chi tiết »