Tài sản góp vốn bao gồm gì? Nguyên tắc định giá tài sản góp vốn

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập. Tài sản góp vốn bao gồm gì? Nguyên tắc định giá tài sản góp vốn phải theo […]

Tài sản góp vốn bao gồm gì? Nguyên tắc định giá tài sản góp vốn Xem chi tiết »