Các hồ sơ thủ tục giải thể công ty đã phát sinh doanh thu

Doanh nghiệp có thể bị giải thể theo 01 trong 04 trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 207 Luật doanh nghiệp 2020, trong đó trường hợp giải thể công ty theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân/chủ sở hữu/hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông là phổ biến …

Các hồ sơ thủ tục giải thể công ty đã phát sinh doanh thu Xem chi tiết »