Những Trường Hợp Nào Lao Động Nước Ngoài Không Cần Xin Giấy Phép Lao Động

Sau khi Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định 152/2020/NĐ-CP có hiệu lực, đã có khá nhiều điểm mới trong quy định các trường hợp lao động nước ngoài không cần Giấy phép lao động. Tuy nhiên, khi sử dụng người lao động nước ngoài, Doanh nghiệp/Tổ chức phải phân biệt rõ trường …

Những Trường Hợp Nào Lao Động Nước Ngoài Không Cần Xin Giấy Phép Lao Động Xem chi tiết »