Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập

Theo pháp luật Việt Nam công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn. Được thành lập và tồn tại hoàn toàn độc lập đối với những chủ thể sở hữu.  Tuy nhiên không phải ai cũng thật sự hiểu biết về những quy định của pháp luật đối với …

Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập Xem chi tiết »