Thủ tục thay đổi giám đốc trong công ty cổ phần

Giám đốc trong công ty cổ phần được bổ nhiệm bởi Hội đồng quản trị thông qua quyết định bổ nhiệm, chịu sự giám sát và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về các quyền và nghĩa vụ của mình. Giám đốc là người điều hành công việc kinh …

Thủ tục thay đổi giám đốc trong công ty cổ phần Xem chi tiết »