Thay Đổi Thông Tin Nhà Đầu Tư Trên Giấy Phép Đầu Tư

Giấy phép đầu tư là giấy tờ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho Nhà đầu tư khi thực hiện các hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Trên đó thể hiện tất cả các thông tin Nhà đầu tư.