Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp Có Vốn Nước Ngoài

Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp Có Vốn Nước Ngoài Xem chi tiết »