Thủ Tục Thay Đổi Thành Viên Góp Vốn Công Ty

Thành viên có quyền định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.