DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (Theo quy định tại Luật Đầu tư số: 67/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015)   I. Thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định …

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Xem chi tiết »