Viên chức có được thành lập doanh nghiệp không?

Quyền được đầu tư kinh doanh, thành lập doanh nghiệp là một trong những quyền con người được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013. Hiện nay, một số viên chức đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập lại thực hiện việc thành lập và quản lý doanh nghiệp bên ngoài. …

Viên chức có được thành lập doanh nghiệp không? Xem chi tiết »