Những việc cần làm đối với công ty có yếu tố nước ngoài

Trên đây là một số điểm cơ bản cần lưu ý đối với Công ty có yếu tố nước ngoài. Trong quá trình hoạt động, bắt buộc phải thực hiện. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý hành chính theo quy định.