Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6:
Sáng 08:00 – 11h30 AM, Chiều: 13h00 – 17:00 PM
Bistax

Hướng dẫn chi tiết cách tạo tài khoản đăng ký kinh doanh

Tạo tài khoản đăng ký kinh doanh được sử dụng để xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử trong trường hợp người thành lập doanh nghiệp không sử dụng chữ ký số công cộng. Tài khoản đăng ký kinh doanh là tài khoản được to bi H thng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để cấp cho người đăng ký doanh nghiệp. Tài khoản này được cấp cho các cá nhân, tổ chức truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để truy cập các ứng dụng dịch vụ công trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Các loại tài khoản đăng ký trên Cng thông tin quc gia

1. Tài khoản đăng ký thông thường

Tài khon thông thường là tài khoản người dùng được cp cho các cá nhân, t chc truy cp Cng thông tin quc gia v đăng ký doanh nghiệp để truy cp các ng dng dch v công trên Cng thông tin quc gia v đăng ký doanh nghiệp, bao gm:

– Dch v đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện t.
– Dch v thông tin

2. Tài khoản đăng ký kinh doanh

Tài khoản đăng ký kinh doanh là tài khoản được to bi H thng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để cấp cho người đăng ký doanh nghiệp. Tài khoản đăng ký kinh doanh được s dụng để xác thc h sơ đăng ký
doanh nghip qua mạng điện t trong trường hợp người thành lp doanh nghip không s dng ch ký s công cng.

Các điều kiện để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh

1. Tài khoản đăng ký kinh doanh gửi qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp được kích hoạt khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:
a. Người dùng kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc;

b. Người dùng có gửi kèm bản điện tử Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ khi đăng ký tài khoản;

c. Một cá nhân không đăng ký hơn một Tài khoản đăng ký kinh doanh.

2. Việc kê khai thông tin đăng ký Tài khoản đăng ký kinh doanh được coi là đầy đủ, chính xác khi người dùng kê khai đầy đủ các thông tin bắt buộc và các thông tin này phải chính xác như các thông tin hiển thị trong bản điện tử Giấy tờ chứng thực cá nhân gửi kèm.

Các thông tin người dùng bắt buộc phải kê khai bao gồm: Họ và tên; Giới tính; Ngày sinh; Quốc tịch; Dân tộc; Địa chỉ liên hệ; Địa chỉ thường trú; Email;
Điện thoại; Loại giấy tờ chứng thực cá nhân; Số giấy tờ chứng thực cá nhân; Ngày cấp; Nơi cấp.

3. Giấy tờ chứng thực cá nhân được sử dụng để đăng ký Tài khoản đăng ký kinh doanh bao gồm:

a) Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực;

b) Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

c) Hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

4. Bản điện tử Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ là bản điện tử được tạo lập từ việc quét (scan) hoặc chụp ảnh từ bản giấy gốc, phải đảm bảo hiển thị rõ nét, đầy đủ, chính xác thông tin như bản giấy gốc, không có dấu hiệu cắt ghép, mờ hoặc mất một phần thông tin.

5. Sau khi kích hoạt hoặc từ chối kích hoạt Tài khoản đăng ký kinh doanh, Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua thư điện tử cho người dùng.

Hướng dẫn chi tiết cách tạo tài khoản đăng ký kinh doanh

Để tạo và sử dụng được tài khoản để đăng ký doanh nghiệp, bạn cần thực hiện tạo 2 tài khoản: tài khoản thông thường và tài khoản đăng ký kinh doanh.

1. Cách đăng ký tài khoản thông thường:

Bước 1: Nhập địa ch http://dangkyquamang.dkkd.gov.vn trên thanh trình duyt Web để truy cập vào trang thông tin điện t(trang web) ca ng dụng đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện t.
Bước 2: To tài khon, c th:

Ti ca s đăng nhập, nhn [To tài khon mi] 

Tạo tài khoản mới đăng ký kinh doanh
Tạo tài khoản mới đăng ký kinh doanh


Nhp các thông tin v vic to tài khon ti mc “Chi tiết đăng nhập” (Hình 2)

Tạo mới tài khoản đăng ký kinh doan
Tạo mới tài khoản đăng ký kinh doan

Lưu ý: Mật khẩu bắt buộc phải chứa ít nhất 8 tự, bao gồm 1 tự đặc biệt 1 chữ số. dụ các tự đặc biệt như: $!*-_
Nhp thông tin cá nhân của người đăng ký gồm: Thông tin cá nhân
; Địa ch liên h ; Địa ch trú ; Thông tin chi tiết liên h ;

Nhp mã Captcha => Nhn nút [Đăng ký] để gi yêu cầu đăng ký tài khoản

H thng hin th thông báo đã gửi email kích hot tài khoản đến địa ch email mà người np h sơ/người đăng ký đã đăng ký. Đồng thi, H thng t động gi email kích hoạt vào địa ch đã đăng ký của người np hsơ/người đăng ký để kích hot tài khon s dng.

Bước 3:

Đăng nhập vào địa ch email đã đăng ký, mở email kích hot tài khon mà Hthống đã gửi

Nhấn vào đường dn kích hot tài khon và hoàn tất quá trình đăng ký tài khon. 

Email kích hoạt tạo tài khoản đăng ký kinh doanh
Email kích hoạt tạo tài khoản đăng ký kinh doanh

Trong trường hp kích hot thành công, H thng hin th thông báo tài khon đã được kích hot thành công.

Lưu ý: Trong trường hp H thng thông báo tài khoản chưa kích hoạt thành công, người np h sơ/người đăng ký cn tiếp tục đăng nhập như bình thường.

2. Cách thay đổi thông tin tài khoản thông thường

2.1. Thay đổi mật khẩu của tài khoản

Bước 1: Trên thanh công c, chọn “Qun lý thông tin cá nhân”, chọn [Thay đổi mt khu]

Thay đổi mật khẩu tài khoản
Thay đổi mật khẩu tài khoản

Bước 2: Nhp mt khẩu cũ và nhập mt khu mi. Mt khu mi ca người s dng phải có độ dài ti thiu 8 ký tự, trong đó có ít nhất 1 ký t đặc bit và có 3 ký t khác vi mt khẩu cũ.

Thay đổi mật khẩu mới
Thay đổi mật khẩu mới

2.2. Thay đổi các thông tin cá nhân

Bước 1: Trên thanh công c, chọn “Qun lý thông tin cá nhân”, chọn mc [Thay đổi thông tin cá nhân]

Thay đổi thông tin cá nhân
Thay đổi thông tin cá nhân

Bước 2: Lưu các thông tin thay đổi
Người s dng có th thay đổi các thông tin cá nhân bng cách chnh sa trc tiếp thông tin và nhn nút [Lưu].

Với trường hợp người s dụng thay đổi địa ch email, sau khi điền địa ch email mi và nhn nút [Lưu], người s dng cn truy cập vào địa ch email mi và xác nhận địa ch email mi bng cách nhn vào liên kết xác nhận được gi kèm trong mail.

3. Đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh

Các bước thực hiện đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh:
Người np h sơ/người đăng ký thực hiện các bước sau để được cp tài khoản đăng ký kinh doanh:

Bước 1: Tạo tài khoản thông thường (Thực hiện như hướng dẫn tại mục 1);

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản thông thường đã tạo tại Bước 1;

Bước 3: Tại thanh công cụ, chọn “Quản lý thông tin cá nhân”, chọn [Yêu cầu Tài khoản đăng ký kinh doanh] 

Yêu cầu tạo tài khoản kinh doanh

Bước 4: Tích chọn “Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện để được gán Tài khoản đăng ký kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh 

Bước 5: Chọn và tải tài liệu chứng thực cá nhân: Nhấn nút [Browse] để tìm kiếm tài liệu chứng thực cá nhân => Nhấn nút [Upload] để tải tài liệu.

Xác nhận tạo tài khoản
Xác nhận tạo tài khoản

Bước 6: Điền các thông tin của giấy tờ chứng thực cá nhân, bao gồm: Loại giấy chứng thực cá nhân, Số giấy chứng thực cá nhân, Ngày cấp, Nơi cấp, Ngày hết hạn ;
Bước 7: Nhấn nút [Xác nhận] để gửi yêu cầu

Xác nhận tài khoản đăng ký kinh doanh
Xác nhận tài khoản đăng ký kinh doanh

Bước 8: Để kiểm tra trạng thái Tài khoản đăng ký kinh doanh sau khi được chấp nhận, chọn mục [Thay đổi thông tin cá nhân]=> Thông tin về Tài khoản đăng ký kinh doanh hiển thị.

Tài khoản đăng ký được xác nhận
Tài khoản đăng ký kinh doanh được xác nhận

4. Thay đổi các thông tin liên quan đến Tài khoản đăng ký kinh doanh

Các điều kiện để thay đổi thông tin chứng thực cá nhân của Tài khoản đăng ký kinh doanh:

Người dùng đã được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh được thay đổi thông tin chứng thực cá nhân khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:
1. Người dùng kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc của Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ thay thế cho Giấy tờ chứng thực cá nhân đã kê khai trên Hệ thống trước đó;

2. Người dùng có gửi kèm bản điện tử Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ thay thế cho Giấy tờ chứng thực cá nhân đã tải lên Hệ thống trước đó.

Các bước thay đổi các thông tin liên quan đến Tài khoản đăng ký kinh doanh:

Bước 1: Trên thanh công c, chọn “Qun lý thông tin cá nhân”, chọn mc [Thay đổi thông tin cá nhân]

Thay đổi thông tin cá nhân
Thay đổi thông tin cá nhân

Bước 2: Thay đổi giy t chng thc cá nhân
Chn mc [Thay đổi giy t chng thc cá nhân] => Nhp các thông tin thay đổi v giy t chng thc cá nhân và nhn nút [Xác nhn] để gi thông tin 

Qun tr viên H thng chu trách nhim chp thun/t chi yêu cầu thay đổi thông tin v giy t chng thc cá nhân của người np h sơ/người đăng ký. Chỉ th gi 1 yêu cầu thay đổi thông tin v giy t chng thực cá nhân trước khi yêu cầu này được chp thun hoc t chi.

Thay đổi thông tin cá nhân tài khoản đăng ký kinh doanh
Thay đổi thông tin cá nhân tài khoản đăng ký kinh doanh

 

Đánh Giá Bài Viết Bạn Nhé Để Giúp Chúng Tôi Hiểu Bạn Hơn

Các thủ tục liên quan

hotline tư vấn trực tiếp hoặc yêu cầu báo giá


Tổng đài CSKH:

(028) 3510 1088 – 07777 23283


English Speaking Consultant

0938 336 885

 

Giấy phép lao động
Thẻ tạm trú – Visa nhập cảnh

0903 784 789

Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu – Hải Quan

0937 078907

Tư vấn Thành lập công ty

0931 784 777

Dịch vụ kế toán – Thuế

0938 336 885

 

Bạn cần tư vấn? Hãy viết nội dung vào bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi ngay!


    Tư vấn giấy tờ pháp lý doanh nghiệp:

    Tư vấn giấy tờ cho người nước ngoài:

    Tư vấn các dịch vụ khác:


    Để lại một bình luận

    Lên đầu trang