Thành Lập Công Ty Vốn Nước Ngoài

Nhà đầu tư thành lập công ty đầu tư tại Việt Nam. Sau khi giấy tờ pháp lý hoàn tất, Nhà đầu tư sẽ được gọi là Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Thành Lập Văn Phòng Đại Diện

Văn phòng đại diện nước ngoài phải tuân thủ theo Luật Thương Mại và chỉ được hoạt động dưới hình thức “Xúc tiến thương mại“. Không được trực tiếp sinh lợi nhuận.

Thành Lập Công Ty Liên Doanh

Hình thức liên doanh có thể giữa Công ty Việt Nam và Công ty Nước ngoài hợp tác theo thỏa thuận phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ.

 

Thay Đổi Giấy Phép Đầu Tư

Nhà Đầu tư thay đổi Địa điểm thực hiện dự án, mục tiêu, vốn đầu tư hoặc những nội dung đã quy định tại Giấy Phép Đầu Tư phải tiến hành thủ tục điều chỉnh gửi đến Cơ quan cấp phép (Trích dẫn Điều 40 Luật Đầu Tư)

Chuyển Nhượng Vốn/Cổ Phần

Nhà Đầu tư muốn mua lại Cổ Phần hoặc nhận Chuyển nhượng vốn góp trong Công ty tại Việt Nam phải thông qua các hình thức và điều kiện đáp ứng tại Điều 25 Luật Đầu Tư.

Giải Thể - Tạm Ngưng Hoạt Động

Nhà đầu tư trước khi đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam phải có hoàn thành nghĩa vụ về thuế, các khoản nợ với đối tác và người Lao động theo đúng quy định.

LIÊN HỆ

HOTLINE 07777 23283