• Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6:
  Sáng: 08:00 – 11h30 AM | Chiều: 13h00 – 17:00 PM
 • Hotline: 07777 23283
 • English speaking consultant: 0938 336 885
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6:
Sáng 08:00 – 11h30 AM, Chiều: 13h00 – 17:00 PM

Giấy phép lao động
Visa nhập cảnh
Thẻ Tạm Trú

0903 784 789

Thành lập công ty
0931 784 777

Kế toán - Thuế
0938 336 885

Hotline CSKH
(028) 3510 1088

English Speaking Consultant
0938 336 885

Bistax

Qui trình thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh vào/ra khỏi lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện thủ tục hải quan chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thủ tục hải quan là các công việc mà người khai hải quan và công chức hải quan phải thực hiện theo quy định của Luật này đối với hàng hóa, phương tiện vận tải.

 • Kiểm tra chính sách mặt hàng, chính sách thuế.
 • Chuẩn bị chứng từ.
 • Khai tờ khai hải quan.
 • Làm thủ tục hải quan xuất khẩu tại chi cục hải quan.
 • Thông quan và thanh lý tờ khai.

Quy trình cơ bản thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa

Thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hoá
Thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hoá

Khi làm thủ tục hải quan, người khai tờ khai (chủ hàng, đại lý hải quan, hoặc đơn vị khai thuê hải quan) thực hiện những bước cơ bản sau:

Trước khi lô hàng tới doanh nghiệp cần thực hiện các việc sau:

⇒ Xác định mã số, xác định xuất xứ, xác định trị giá hàng hóa của lô hàng dự kiến xuất khẩu/nhập khẩu.

⇒ Thực hiện đăng ký kiểm tra chuyên ngành (nếu có)

Sau khi xác định mã số, xuất xứ hàng hóa, người khai hải quan cần xác định các chính sách hàng hóa liên quan đến mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành thì thực hiện các thủ tục đăng ký kiểm tra chuyên ngành, cấp phép theo quy định.

Đăng ký kiểm tra chuyên ngành và cấp phép có thể được thực hiện hiện qua cơ chế một cửa quốc gia https://vnsw.gov.vn/ hoặc tại đơn vị quản lý chuyên ngành theo quy định.

Chuẩn bị bộ chứng từ hàng hóa

Tùy theo loại hình xuất nhập khẩu mà người khai Hải quan phải chuẩn bị bộ hồ sơ hải quan khác nhau theo quy định. Hồ sơ hải quan được quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 38/2015/TT-BTC

Lấy số quản lý hàng hóa

+ Thực hiện lấy số quản lý hàng hóa đối với tờ khai xuất khẩu hoặc tờ khai nhập khẩu không có vận đơn bằng các cách sau:

– Đăng nhập vào phần mềm ECUS5 (đối với các cảng đã áp dụng) theo các bước: Tờ khai HQ-> khai bổ sung-> đăng ký số định danh hàng hóa (hoăc tại ô số vận đơn của tờ khai xuất)

– Đăng nhập vào trang dịch vụ công địa chỉ: https://pus.customs.gov.vn.

+ Trường hợp hàng nhập khẩu có vận đơn, người khai hải quan thực hiện khai số vận đơn có tên người nhập khẩu “ số vận đơn” trên tờ khai điện tử nhập khẩu theo hướng dẫn tại tiêu chí 1.26, phụ lục II, thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại phụ lục I thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính

Trường hợp doanh nghiệp chưa có chữ ký số thì cần Chuẩn bị chữ ký số và đăng ký với cơ quan Hải quan.

Doanh nghiệp lần đầu làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa cần Đăng ký sử dụng Hệ thống và Cài đặt phầm mềm khai báo hải quan VNACCS/VCIS

Doanh nghiệp có thể ủy quyền cho một Đại lý làm thủ tục hải quan đại diện cho mình để tiến hành các thủ tục xuất khẩu.

Thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa

Bước 1: Khai báo thông tin hải quan

Thông qua phần mềm khai báo Hải quan VNACC/VCIS; doanh nghiệp thực hiệnkhai báo thông tin tờ khai nhập khẩu, tờ khai xuất khẩuvà nộp tờ khai hải quan, kèm các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan thông qua Hệ thống VNACCS

Bước 2: Hệ thống thực hiện phân luồng tờ khai

Người khai hải quan tại bước này thông qua Hệ thống VNACCS/VCIS để tiếp nhận phản hồi của hệ thống về kết quả phân luồng, có thể thuộc một trong các luồng sau:

Luồng 1: Chấp nhận thông tin khai Tờ khai hải quan: trường hợp này doanh nghiệp được chấp nhận thông quan hàng hóa theo thông tin tờ khai Hải quan, chuyển sang bước 3

Luồng 2: Kiểm tra các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan gửi qua hệ thống VNACCS/VCIS; nộp các chứng từ theo quy định phải nộp bản chính, hoặc kiểm tra các chứng từ có liên quan trên CCổng thông tin một cửa quốc gia.

Trường hợp hồ sơ phù hợp thì chuyển sang thực hiện bước 3. Trường hợp hồ sơ không phù hợp hoặc có nghi vấn, cơ quan Hải quan quyết định chuyển tờ khai sang luồng 3 và thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa.

Luồng 3: Kiểm tra thực tế hàng hóa

Trường hợp này, người khai hải quan thông qua Hệ thống VNACCS/VCIS để tiếp nhận thông báo, hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng hoá do cơ quan hải quan thông báo qua hệ thống và đăng ký địa điểm, thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa với cơ quan hải quan. Người khai Hải quan có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện để kiểm thực tế hàng hoá;

Bước 3: Nộp thuế và phí theo quy định

Trường hợp số thuế phải nộp bằng 0: Hệ thống tự động cấp phép thông quan và xuất ra cho người khai “Quyết định thông quan hàng hóa”.

– Trường hợp số thuế phải nộp khác 0:

Trường hợp đã khai báo nộp thuế bằng hạn mức hoặc thực hiện bảo lãnh (chung, riêng): Hệ thống tự động kiểm tra các chỉ tiêu khai báo liên quan đến hạn mức, bảo lãnh, nếu số tiền hạn mức hoặc bảo lãnh lớn hơn hoặc bằng số thuế phải nộp, hệ thống sẽ xuất ra cho người khai “chứng từ ghi số thuế phải thu” và “Quyết định thông quan hàng hóa”. Nếu số tiền hạn mức hoặc bảo lãnh nhỏ hơn số thuế phải nộp, hệ thống sẽ báo lỗi.

Trường hợp khai báo nộp thuế ngay (chuyển khoản, nộp tiền thông qua Cồng thanh toán điện tử 24/7): Hệ thống xuất ra cho người khai “chứng từ ghi số thuế phải thu. Khi người khai hải quan đã thực hiện nộp thuế, phí, lệ phí và hệ thống VNACCS đã nhận thông tin về việc nộp thuế phí, lệ phí thì hệ thống xuất ra “Quyết định thông quan hàng hóa”.

Bước 4: Thông quan hàng hóa / Giải phóng hàng/ Đưa hàng về bảo quản

Người khai hải quan thực hiện in danh sách container, danh sách hàng hóa trên Cổng thông tin điện tử hải quan (địa chỉ: https://www.customs.gov.vn) hoặc hệ thống khai của người khai hải quan và cung cấp cho Chi cục Hải quan quản lý khu vực cảng, kho, bãi, địa điểm để được thông quan/ giải phóng/ hoặc đưa hàng về kho bảo quản.

Trường hợp có sự thay đổi danh sách container, danh sách hàng hóa so với nội dung khai trên tờ khai hải quan khi hàng hóa đã vào khu vực giám sát hải quan, người khai hải quan in hoặc đề nghị công chức hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu in danh sách container, danh sách hàng hóa từ Hệ thống.

Trường hợp giải phóng hàng/đưa hàng về kho bảo quản doanh nghiệp cần hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu và nộp cho cơ quan hải quan để hoàn tất thủ tục thông quan hàng hóa.

Sau thông quan: thực hiện kiểm tra sau thông quan theo kế hoạch của cơ quan Hải quan

Địa điểm làm thủ tục hải quan

Theo quy định tại điều 22 của luật hải quan 2014 thì địa điểm làm thủ tục hải quan được quy định như sau:

Địa điểm làm thủ tục hải quan là nơi cơ quan hải quan tiếp nhận, đăng ký và kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải.

Địa điểm tiếp nhận, đăng ký và kiểm tra hồ sơ hải quan là trụ sở Cục Hải quan, trụ sở Chi cục Hải quan.

Địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa bao gồm:

 • Địa điểm kiểm tra tại khu vực cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế; bưu điện quốc tế; cảng biển, cảng thủy nội địa có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa;
 • Trụ sở Chi cục Hải quan;
 • Địa điểm kiểm tra tập trung theo quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;
 • Địa điểm kiểm tra tại cơ sở sản xuất, công trình; nơi tổ chức hội chợ, triển lãm;
 • Địa điểm kiểm tra tại khu vực kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ;
 • Địa điểm kiểm tra chung giữa Hải quan Việt Nam với Hải quan nước láng giềng tại khu vực cửa khẩu đường bộ;
 • Địa điểm khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định trong trường hợp cần thiết.

Xem thêm: Danh sách chi cục hải quan tại TPHCM

Thời gian làm thủ tục hải quan

– Thời hạn nộp tờ khai hải quan được quy định như sau:

+ Đối với hàng hóa xuất khẩu, nộp sau khi đã tập kết hàng hóa tại địa điểm người khai hải quan thông báo và chậm nhất là 04 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh; đối với hàng hóa xuất khẩu gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh thì chậm nhất là 02 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh;

+ Đối với hàng hóa nhập khẩu, nộp trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu;

+ Thời hạn nộp tờ khai hải quan đối với phương tiện vận tải thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 69 của Luật này.

– Tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký.

– Thời hạn nộp chứng từ có liên quan thuộc hồ sơ hải quan được quy định như sau:

+ Trường hợp khai báo hải quan điện tử, khi cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa, người khai hải quan nộp các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan, trừ những chứng từ đã có trong hệ thống thông tin một cửa quốc gia;

+ Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan phải nộp hoặc xuất trình chứng từ có liên quan khi đăng ký tờ khai hải quan.

Dịch vụ làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hoá

Đối với công việc xuất nhập khẩu không riêng chỉ thông quan tờ khai theo từng lô hàng, mà còn liên quan đến kiểm tra sau thông quan, kiểm tra báo cáo quyết toán về lâu dài…, nếu chọn đơn vị dịch vụ uy tín và kinh nghiệm, có tâm với nghề, doanh nghiệp sẽ tránh được rất nhiều rủi ro về sau.

Dịch vụ khai báo hải quan trọn gói tại TPHCM
Dịch vụ khai báo hải quan trọn gói tại TPHCM

Dịch vụ hải quan trọn gói tại Luật Bistax sẽ đại diện thay mặt khách hàng thực hiện mọi công việc liên quan đến lô hàng xuất nhập khẩu từ đầu đến cuối với mọi bên liên quan khác. Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói từ các khâu,Tư vấn, book tàu, khai báo hải quan, làm thủ tục hải quan để thông quan tờ khai, vận chuyển nội địa để giao hàng tận nơi.

Chính vì cung cấp dịch vụ trọn gói nên chúng tôi có thể kiểm soát được toàn bộ tiến trình của lô hàng, tính toán được tất cả chi phí phát sinh cũng như thời gian giúp khách hàng chỉ việc yên tâm nhận hàng để phân phối mà không cần bận tâm đến các vấn đề khác.

Tham khảo thêm:

 

Đánh Giá Bài Viết Bạn Nhé Để Giúp Chúng Tôi Hiểu Bạn Hơn

Các thủ tục liên quan

hotline tư vấn trực tiếp hoặc yêu cầu báo giá


Tổng đài CSKH:

(028) 3510 1088 – 07777 23283


English Speaking Consultant

0938 336 885

 

Giấy phép lao động
Thẻ tạm trú – Visa nhập cảnh

0903 784 789

Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu – Hải Quan

0937 078907

Tư vấn Thành lập công ty

0931 784 777

Dịch vụ kế toán – Thuế

0938 336 885

 

Bạn cần tư vấn? Hãy viết nội dung vào bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi ngay!


  Tư vấn giấy tờ pháp lý doanh nghiệp:

  Tư vấn giấy tờ cho người nước ngoài:

  Tư vấn các dịch vụ khác:


  Leave a Comment

  Scroll to Top