Danh mục Ngành nghề kinh doanh có điều kiện mới nhất

Căn cứ theo phụ lục IV Luật đầu tư số 61/2020/QH14 được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, Luật Bistax liệt kê các ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với các nhà đầu tư. Khi thực hiện kinh doanh các ngành nghề dưới đây, tổ chức cần tìm hiểu thêm …

Danh mục Ngành nghề kinh doanh có điều kiện mới nhất Xem chi tiết »