• Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6:
  Sáng: 08:00 – 11h30 AM | Chiều: 13h00 – 17:00 PM
 • Hotline: 07777 23283
 • English speaking consultant: 0938 336 885
 • Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng 08:00 – 11h30 AM, Chiều: 13h00 – 17:00 PM

Thành lập công ty
07777 23283
0931 784 777

Kế toán - Thuế
07777 23283
0938 002 122

Giấy phép lao động
0903 002 122
0903 784 789

Visa - Thẻ Tạm Trú
0903 784 789

Hotline CSKH
(028) 3510 1088

English Speaking Consultant
0938 336 885

Bistax

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Giấy chứng nhận đầu tư là một trong những giấy tờ không thể thiếu để một dự án đầu tư hoạt động hợp lệ. Theo Khoản 1 Điều 40 Luật Đầu Tư quy định “Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy phép đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư”. Luật Bistax có bài viết chia sẻ về qui định và thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, để nhà đầu tư hiểu rõ hơn nhằm tránh sai sót trong quá trình thực hiện thủ tục. Nếu có thắc mắc thêm, đừng ngần ngại, bạn có thể để lại bình luận cần tư vấn ở bên dưới bài viết hoặc gọi vào số hotline tư vấn miễn phí : 07777 23283.
Các Văn bản pháp lý 

♦ Luật đầu tư 2020 quy định về Luật đầu tư

♦ Luật doanh nghiệp 2020 quy định về Luật doanh nghiệp

♦ Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định và hướng dẫn về thủ tục đăng ký Đầu tư

♦ Nghị định 108/2018/NĐ-CP quy định và hướng dẫn về thủ tục đăng ký Doanh nghiệp

1. Các nội dung thay đổi dẫn đến điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Tùy vào mỗi nội dung được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà thủ tục và thành phần hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư sẽ khác nhau. Được quy định và hướng dẫn Luật Đầu tư bởi Nghị Định 118/2015/NĐ-CP.

♦ Thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư

♦ Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có)

♦ Nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư của mình cho nhà đầu tư khác theo các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư.

♦ Tổ chức kinh tế được hình thành trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là tổ chức lại) được kế thừa và tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư đối với dự án đầu tư đã thực hiện trước khi tổ chức lại.

2. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

2.1. Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư: nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư.

2.2. Trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có), nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư, gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

c) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (đối với các trường hợp điều chỉnh nội dung quy định tại các Khoản 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 39 Luật Đầu tư);

d) Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các Điểm b, c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư (nếu có).

2.3. Trường hợp điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư theo quy định sau:

a) Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều 33 Nghị định này cho Cơ quan đăng ký đầu tư;

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh;

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư, các cơ quan quy định tại Điểm b Khoản này có ý kiến về nội dung điều chỉnh thuộc phạm vi quản lý của mình;

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cơ quan quy định tại Điểm c Khoản này, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

đ) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư;

e) Căn cứ văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2.4. Trường hợp điều chỉnh các nội dung không được quy định tại Khoản 1 Điều này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục theo quy định tương ứng tại Điều 33 Nghị định này.
2.5. Trường hợp Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

b) Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư;

c) Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;

d) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng;

e) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);

f) Bản sao Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC; bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

2.6. Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư để điều chỉnh dự án đầu tư. Hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu có giá trị pháp lý tương đương của nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư;

c) Bản sao nghị quyết hoặc quyết định của nhà đầu tư về việc tổ chức lại, trong đó có nội dung về việc xử lý tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư.

3. Trình tự thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Như vậy, tùy thuộc vào nội dung thay đổi của Doanh nghiệp mà tương ứng với các thủ tục theo những trường hợp nêu trên.

Trường hợp 1: Nhà đầu tư thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đầu tư mà không thay đổi nội dung trên giấy đăng ký doanh nghiệp.

Bước  1: Đăng ký trực tuyến về thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư tại Website CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Bước 2: Nộp hồ sơ tại quầy tiếp nhận hồ sơ (Bộ phận một cửa) nơi cơ quan cấp phép cho Doanh nghiệp.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 2 Điều này, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

Trường hợp 2: Nhà đầu tư Chuyển nhượng/góp vốn; thay đổi Thành viên/Cổ đông góp vốn; thay đổi Vốn góp dẫn đến thay đổi các nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Doanh nghiệp trực tiếp nộp văn bản đăng ký Góp vốn/mua Cổ phần/Phần vốn góp gửi đến Cơ quan cấp phép.Xem hướng dẫn thủ tục và thành phần hồ sơ đăng ký góp vốn/chuyển nhượng vốn tại đây.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điểm a Khoản này, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài và thông báo cho nhà đầu tư

Bước 2: Sau khi nhận được thông báo chấp thuận góp vốn/chuyển nhượng/mua lại phần vốn/Cổ phần theo quy định. Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

3. Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Với thế mạnh nổi bật tại Công ty Luật Bistax là dịch vụ làm giấy phép thành lập công ty cho cả doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Vì thế, Luật Bistax hiểu và nắm rõ các qui định, nghị định về Luật doanh nghiệp, Luật Đầu Tư. Từ đó, việc thực hiện thủ tục hồ sơ được Luật Bistax được đúc kết một cách bài bản, đơn giản và hợp lý nhất. Cùng với kinh nghiệm lâu năm, Luật Bistax là địa điểm tin tưởng dành cho các nhà đầu tư, các đối tác doanh nghiệp muốn thực hiện cho tất cả các dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH PHÍ DỊCH VỤ THỜI GIAN
Cá nhân Tổ chức
Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án Liên hệ Liên hệ 15 ngày làm việc
Thay đổi vốn đầu tư Liên hệ Liên hệ 30 -35 ngày làm việc
Góp vốn/Chuyển nhượng Liên hệ Liên hệ 30 -35 ngày làm việc
CHI PHÍ TRÊN ĐÃ BAO GỒM
Toàn bộ lệ phí cấp phép Dịch thuật tài liệu sang ngôn ngữ theo yêu cầu
Hóa đơn GTGT Hồ sơ giao nhận tận nơi theo yêu cầu

Để được tư vấn cụ thể, doanh nghiệp có thể liên hệ với Luật Bistax:

 • Địa chỉ: Tầng 5, Toà nhà Thanh Long, 456 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
 • Hotline: 07777 23283 (Zalo)
 • Facebook: https://facebook.com/bistax.vn
 • Để lại nội dung cần tư vấn vào phần bình luận ở dưới bài viết này
 • Hỗ trợ chat tư vấn
5/5 - (1 bình chọn)

Nội dung liên quan

hotline tư vấn trực tiếp hoặc yêu cầu báo giá

Tổng đài CSKH:

(028) 3510 1088 – 07777 23283

English Speaking Consultant

0938 336 885

 
Giấy phép lao động

0903 002 122 0903 784 789

Tư vấn Thành lập công ty

07777 23283 0931 784 777

Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu – Hải Quan

0937 078907

Thẻ tạm trú – Visa nhập cảnh

0903 784 789

Dịch vụ kế toán – Thuế

07777 23283 0938 002 122

Dịch vụ khác

07777 23283

Bạn cần tư vấn? Hãy viết nội dung vào bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi ngay!


  Tư vấn giấy tờ pháp lý doanh nghiệp:

  Tư vấn giấy tờ cho người nước ngoài:

  Tư vấn các dịch vụ khác:


  Leave a Comment

  Scroll to Top