Cập nhật danh mục hàng hóa phải xin giấy phép nhập khẩu

Giấy phép nhập khẩu là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của một nước cho phép mặt hàng nhất định được đưa vào lãnh thổ của nước đó, tùy vào quy định pháp luật quốc gia, điều ước quốc tế mà điều kiện cấp giấy phép nhập khẩu khác nhau tùy quốc gia. […]

Cập nhật danh mục hàng hóa phải xin giấy phép nhập khẩu Xem chi tiết »