Thay đổi địa chỉ kinh doanh hộ cá thể

Hộ kinh doanh cá thể/Kinh doanh gia đình. Có quyền thay đổi các thông tin đã đăng ký với có quan nhà nước như: Tên hộ kinh doanh, địa chỉ, thành viên góp vốn…Khi hộ kinh doanh thay đổi địa điểm kinh doanh. Mặc dù trong cùng địa bàn xã, thị trấn và chỉ khác …

Thay đổi địa chỉ kinh doanh hộ cá thể Xem chi tiết »